Условия за ползване на уебсайт www.jbratanova.com

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Ю.Б.Криейтив Студио“ ЕООД, по-долу за краткост „Търговец“, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт http://www.jbratanova.com/, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

„Ю.Б.Криейтив Студио“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 131445782, адрес Република България, област София-град, Столична община, гр. София, 1614, кв. “Бояна”, сграда “Магнолия, ул. “Беловодски път”, 62А, имейл адрес info@jbratanova.com.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Ю.Б.Криейтив Студио“ ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Ю.Б.Криейтив Студио“ ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – http://www.jbratanova.com/ и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за бисквитките, процес на покупка и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляр за рекламация и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни –информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Предоставяни услуги

1. На Сайта Потребителите имат възможност да се запознаят с предлаганите от Търговеца стоки.
2. За да сключи договор с Търговеца, Потребителят използва формата за изпращане на запитване, която се намира под всеки проект в уебсайта. Потребителят следва да попълни име на стоката, размер, материал, количество, както и допълнителни уточняващи въпроси или информация, ако има такива.
2.1. Потребителят получава автоматичен имейл за потвърждаване на всяко направено запитване.
2.2. В случай че в направеното запитване е попълнена цялата необходима информация, Потребителят получава официална оферта за покупка от Търговеца в рамките на 24 часа. В случай че има необходимост от предоставяне на допълителна информация и/или уточнения, Търговецът се свързва с Потребителя чрез предоставения от последния имейл адрес за извършване на нужните уточнения. В този случай срокът за предоставяне на оферта се удължава с времето, необходимо за уточняване на поръчката.
2.3. Договорът се счита за сключен с извършването на потвърждение от страна на Потребителя за приемане на офертата. Потвърждението следва да бъде изпратено по имейл до Търговеца.
2.4. Потребителят получава потвърждение по имейл, когато поръчката му влезе в етап на изпълнение.
2.5. При невъзможност за осъществяване на дадена поръчка поради техническа или друга причина, касаеща печатницата партньор или друга трета страна, от която зависи цялостният завършен вид на стоката и нейната опаковка, Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.
2.6. Търговецът си запазва правото да се свърже допълнително с Потребителя по имейл след изпълнение на поръчката, за да получи обратна връзка за предоставеното обслужване.
3. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
3.1. Търговецът има право да третира Потребителя като некоректен в случаите, когато:
1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

Цени

4. Цените на предлаганите стоки зависят от размери, материали, вид артукул, както и от технически и други специфики, поради което се определят индивидуално за всяка отделна поръчка.
4.1. Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
4.2. Цената за транспорт се начислява допълнително, освен в случаите, когато е посочено изрично, че е включена в общата цена на стоката.
5. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
6. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Плащане

7. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
8. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от следните възможности:
– банков превод
– чрез платежната система на PayPal
8.1. При извършване на плащане чрез банков превод, Търговецът предоставя на потребителя IBAN, като Потребителят посочва номера на поръчката като основание в платежното нареждане.
8.2. При извършване на плащане чрез платежната система на PayPal, Търговецът генерира фактура за поръчката. Фактурата се изпраща по имейл до Потребителя и съдържа препращане към уебсайта на PayPal, където може да бъде извършено плащането.
9. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
10. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

Отказ от договора и замяна

11. Потребителят няма право на отказ от договора на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на потребителите, а именно поради обстоятелството, че всички предлагани от Търговеца стоки се изработват съобразно индивидуалната поръчка на всеки Потребител и в съответствие с неговите изисквания.

Гаранции и рекламации

12. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договора за продажба, когато такова несъответствие е открито след доставката.
13. Търговецът не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.
14. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставката на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.
15. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:
1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.
16. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
17. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, се запазват първоначалните гаранционни условия.
18. При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
19. Рекламацията се предявява писмено до посочения от Търговеца имейл или по поща, подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
20. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
21. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
22. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.
23. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
24. Ако Търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламация, същата може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
25. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
26. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
27. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя
28. Търговецът при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
28.1. Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
28.2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не понася значителни неудобства.
29. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
1. отказ от договореното и поръчаното по имейл и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
30. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
31. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
32. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Интелектуална собственост

33. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
34. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
35. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.
36. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
37. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Прекратяване и разваляне на договора

38. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
39. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорените отношения между страните се прекратяват и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.
40. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
41. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Спасителна клауза

42. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Изменение на общите условия

43. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
44. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
45. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

Приложимо право

47. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.